Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w urzędach

Ministerstwo  Przedsiębiorczości i Technologii (dalej „MPiT”) we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. (dalej „KIR”), prowadzi prace w ramach Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej (dalej „Program”). Program obejmuje:  

 • urzędy wojewódzkie,
 • urzędy marszałkowskie,
 • urzędy miast i gmin,
 • starostwa powiatowe,
 • Policję,

które dalej w ramach Programu zwane są Jednostkami.

W ramach Programu został opracowany model akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminali POS i użyciem WebPOS Paybynet w jednostkach administracji publicznej, który będzie bezpłatny zarówno dla urzędu, jak i dla klientów urzędu (płatników).

Rolą KIR w Programie jest koordynacja współpracy pomiędzy MPiT, Jednostkami oraz Partnerami wybranymi do obsługi płatności bezgotówkowych w Jednostkach.

W celu zagwarantowania transparentności w relacjach pomiędzy wszystkimi podmiotami biorącymi udział w Programie, podjęto decyzję o zaangażowaniu w proces jego realizacji partnera społecznego – Fundację KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”. Partner społeczny odpowiedzialny jest za wsparcie edukacyjne Programu oraz pozyskiwanie środków na jego realizację. Środki na realizację Programu pochodzić będą z darowizn dokonywanych przez KIR dla Fundacji na rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium” oraz przez inne podmioty.

W ramach procesu prowadzonego przez KIR we współpracy z MPiT do obsługi Programu w zakresie płatności bezgotówkowych w terminalach POS zostali wybrani następujący Partnerzy:

 • First Data Polska S.A. do obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS w urzędach,
 • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. do obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS w Policji.

Obydwie firmy mają duże doświadczenie w obsłudze płatności bezgotówkowych w administracji publicznej oraz brały wcześniej udział w Pilocie Programu POS.

Program realizowany jest w związku z zawartym pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a KIR „Porozumieniem w sprawie współpracy w ramach upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej”.

 1. Program realizowany jest od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2020 roku.
 2. Programem objęte są płatności bezgotówkowe w terminalach płatniczych POS (z użyciem kart płatniczych oraz telefonu/smartfonu) jak również płatności mobilne (z użyciem telefonu) realizowane przez WebPOS Paybynet.
 3. Udział w Programie w ramach upowszechnienia płatności bezgotówkowych w terminalach POS jest dla urzędów bezpłatny. Urząd nie będzie obciążany opłatami z tytułu korzystania z terminala lub terminali, ani za obsługę realizowanych płatności dokonywanych w ramach Programu. Również klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala POS nie będą ponosić opłat za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu.
 4. Liczba bezpłatnych terminali, które zostaną zainstalowane w urzędach w ramach Programu wynosi:
    a. urzędy wojewódzkie – 2 terminale POS na urząd;
    b. urzędy marszałkowskie – 1 terminal POS na urząd;
    c. urzędy miast, urzędy gmin oraz urzędy miast i gmin poniżej 10.000 mieszkańców – 1 terminal POS na urząd;
    d. urzędy miast, urzędy gmin oraz urzędy miast i gmin od 10.000 mieszkańców – 2 terminale POS na urząd;
    e. starostwa powiatowe – 1 terminal POS na starostwo.
 5. Udział w Programie w zakresie WebPOS Paybynet jest dla urzędów bezpłatny. Również klienci urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem WebPOS Paybynet nie będą obciążani opłatami za dokonywane transakcje.
 6. W przypadku rozwiązania WebPOS Paybynet, uruchamianego w przeglądarce internetowej na komputerze w urzędzie, liczba komputerów na których może on zostać uruchomiony nie jest w żaden sposób ograniczona.
 7. Umowę z urzędem w sprawie obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS będzie podpisywać FDP w oparciu o zaakceptowany wzór umowy, zgodny z wymaganiami schematów płatniczych, których płatności będą realizowane w ramach Programu.
 8. W przypadku rozwiązania WebPOS Paybynet, jego dostawcą będzie KIR. Urząd będzie podpisywać z KIR odrębną w stosunku do terminali płatniczych umowę na WebPOS Paybynet.
 9. W ramach Programu urząd może korzystać opcjonalnie z:
    a. terminali płatniczych,
    b. WebPOS Paybynet,
    c. terminali płatniczych oraz WebPOS Paybynet.
 10. Terminale POS w ramach Programu będą instalowane przez FDP w miejscu wskazanym przez urząd, w siedzibie urzędu.
 11. Dopuszcza się różne formy instalacji terminali POS przez FDP, w tym tzw. „samoinstalację” przez urząd.
 12. W terminalach POS będą akceptowane płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w technologii tradycyjnej (tzw. stykowej) oraz zbliżeniowej (contactless), z wykorzystaniem technologii NFC, HCE. 
 13. W terminalach POS będą akceptowane płatności dokonywane kartami VISA i Mastercard oraz płatności mobilne BLIK.
 14. Środki z tytułu płatności dokonanych w terminalu POS będą przekazywane przez FDP na wskazany przez urząd rachunek bankowy/rachunki bankowe w kwocie równej dokonanym płatnościom (z uwzględnieniem transakcji w trybie reklamacyjnym oraz zwrotów transakcji), następnego dnia roboczego po dniu dokonania płatności.
 15. FDP zapewni szkolenie osób wskazanych w urzędach do obsługi płatności z wykorzystaniem terminali POS, a KIR szkolenie osób wyznaczonych do obsługi płatności z użyciem WebPOS Paybynet. FDP i KIR dostarczą także materiały szkoleniowe.
 16. FDP zapewni urzędom materiały informujące o możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych oraz w ramach systemu płatności BLIK.
 17. Wraz z terminalami płatniczymi POS oraz WebPOS Paybynet urząd otrzyma zestaw materiałów o charakterze informacyjno-promocyjnym dotyczących Programu.
 18. Przed podpisaniem umowy na dostarczenie terminala POS i/lub WebPOS Paybynet urząd przystępujący do Programu zobowiązany jest do podpisania Deklaracji Jednostki. Jest to dokument określający obowiązki urzędu wynikające z uczestnictwa w Programie.
 19. Urząd może przystąpić do Programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kir.pl/program, na której dodatkowo znajdują się: Informacje o Programie, wzór umowy z FDP na obsługę płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminala POS, Deklaracja Jednostki, Pytania i odpowiedzi dotyczące Programu, materiały do pobrania i umieszczenia na stronie internetowej urzędu, który przystąpi do Programu. W przypadku wyboru przez urząd (w formularzu zgłoszeniowym) terminala POS, KIR zweryfikuje zgłoszenie, ustali liczbę terminali do zainstalowania w Jednostce i przekaże zgłoszenie do realizacji przez FDP. Przedstawiciel FDP skontaktuje się z urzędem w celu ustalenia dalszych działań mających na celu wdrożenie w urzędzie usługi akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem terminala POS w ramach Programu. W przypadku wyboru przez urząd (w formularzu zgłoszeniowym) WebPOS Paybynet, przedstawiciel KIR zweryfikuje zgłoszenie i skontaktuje się z urzędem w celu ustalenia dalszych działań prowadzących do wdrożenia w urzędzie usługi akceptacji płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem WebPOS Paybynet w ramach Programu.
 20. Ze względu na uwarunkowania prawne, umowę w sprawie obsługi płatności bezgotówkowych w terminalach POS, umowę na WebPOS Paybynet oraz Deklarację Jednostki podpisuje osoba prawna tj. gmina, powiat, województwo. Formularz może być wypełniony przez osobę prawną lub przez obsługujący ją urząd (w tym przypadku w formularzu wskazuje się także nazwę osoby prawnej obsługiwanej przez zgłaszający się podmiot).
 21. Pełne informacje o Programie są dostępne na stronie www.mpit.gov.pl/bezgotowka oraz www.kir.pl/program.

Komunikacja pomiędzy Jednostkami i KIR – w zakresie zasad i funkcjonowania Programu

 1. Komunikacja pomiędzy Jednostkami i KIR będzie dotyczyć pytań, uwag i spraw dotyczących:
    a. zasad dotyczących Programu,
    b. uwag dotyczących współpracy Jednostki z FDP i KIR,
    c. wszelkich problemów związanych z realizacją Programu,
    d. wymiany informacji, w tym opinii, dotyczących Programu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wymienionych powyżej spraw dotyczących Programu, Jednostka może się kontaktować z KIR:
    a. telefonicznie pod numerem 22 545 55 55 lub infolinia 801 500 207
    b. mailem na adres e-mail:

Komunikacja pomiędzy Jednostkami i FDP – w zakresie usług w ramach terminali POS

 1. Komunikacja pomiędzy Jednostkami i  FDP będzie dotyczyła zakresu umowy podpisanej pomiędzy Jednostką i FDP, a dotyczącej obsługi przez FDP akceptacji płatności bezgotówkowych z użyciem terminala (terminali) POS, w szczególności:
    a. instalacji terminala (terminali) POS w Jednostce oraz szkolenia z obsługi terminala POS,
    b. eksploatacji i obsługi terminala POS przez Jednostkę,
    c. zgłoszeń awarii i problemów z terminalem POS,
    d. rozliczeń transakcji dokonanych w terminalach POS pomiędzy Partnerem i Jednostką.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wymienionych powyżej spraw dotyczących wdrożenia i obsługi przez FDP płatności bezgotówkowych w terminalu/terminalach POS w urzędzie, Jednostka może kontaktować się z FDP:
    a. telefonicznie pod numerem 22 515 3005
    b. mailem na adres e-mail:

Komunikacja pomiędzy Jednostkami i KIR – w zakresie usług w ramach WebPOS Paybynet

 1. Komunikacja pomiędzy Jednostkami i  KIR będzie dotyczyła zakresu umowy podpisanej pomiędzy Jednostką i KIR, a dotyczącej obsługi przez KIR akceptacji płatności bezgotówkowych z użyciem aplikacji mobilnych banków poprzez WebPOS Paybynet, w szczególności:
    a. uruchomienia usługi oraz szkolenia z obsługi WebPOS Paybynet,
    b. bieżącej obsługi WebPOS Paybynet przez Jednostkę, w tym ponownego nadania hasła dostępu,
    c. zgłoszeń awarii i problemów z WebPOS Paybynet,
    d. rozliczeń transakcji dokonanych w WebPOS Paybynet.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wymienionych powyżej spraw dotyczących wdrożenia i obsługi przez KIR płatności bezgotówkowych w WebPOS Paybynet w urzędzie Jednostka może kontaktować się z KIR telefonicznie pod numerem 22 545 5555 lub 801 500 207; mailem na adres e-mail: