Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Fundacja Cyberium

W marcu 2017 r. ruszyła działalność Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji "Cyberium".
Celem powołania Fundacji jest realizacja działań na rzecz dobra publicznego, w szczególności w zakresie:

  • wspierania i promowania działań na rzecz cyfryzacji gospodarki,
  • wspierania i upowszechniania obrotu bezgotówkowego oraz prowadzenie działań mających na celu likwidację barier dla jego rozwoju,
  • wspomagania rozwoju techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • udzielania wsparcia programom edukacyjnym,
  • wspierania inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Powołanie Fundacji jest ważnym krokiem w budowaniu programu Corporate Social Responsibility (CSR) w KIR oraz promowaniu wolontariatu pracowniczego. Działania te służą wzmocnieniu wizerunku KIR jako odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, będąc jednocześnie wyrazem partnerskiej postawy KIR w relacji do sektora bankowego, administracji publicznej oraz społeczeństwa.

Radę Fundacji stanowią: Piotr Alicki – Przewodniczący oraz Wojciech Pantkowski – Wiceprzewodniczący.
Prezesem Zarządu Fundacji jest Dorota Dublanka.

Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium w roku 2018 otrzymała darowizny od Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z siedzibą przy ul. rtm. W. Pileckiego 65 w Warszawie na łączną kwotę 2 709 499,18 zł. Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na działalność statutową Fundacji tj. na:

  • działalność w zakresie oświaty i edukacji,
  • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • działalność charytatywną i pomoc społeczną w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.