Rejestr zbiorów danych w KIR

Administrator danych: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
ul. rtm. W. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa
Regon: 012105474

Data aktualizacji: 6.09.2016 r.

Administrator bezpieczeństwa informacji w KIR: Andrzej Rutkowski

Nazwa zbioru danych Administrator danych Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych Cel przetwarzania danych
w zbiorze
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Zakres danych przetwarzanych w zbiorze Sposób zbierania danych
do zbioru
Sposób udostępniania danych
ze zbioru
Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Data wpisu (DW)

Data aktualizacji (DA)
Rejestr zbiorów danych osobowych
Zbiór danych osobowych klientów KIR S.A.  z wyłączeniem klientów usług certyfikacyjnych Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Brak podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych.

 

Art. 23 ust. 1
pkt 3 u.o.d.o.
 Art. 23 ust. 1
pkt 5 u.o.d.o.

Wykonywanie umów z klientami. Informowanie  o produktach  i usługach KIR. Dane osób fizycznych oraz przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, numer telefonu. Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną. Brak odbiorców danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich. DW:
15.09.2015
Baza danych osobowych systemu Szafir Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Lista podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych, do wglądu w siedzibie KIR

Art. 23 ust. 1
pkt 1 u.o.d.o.

Art. 23 ust. 1
pkt 2 u.o.d.o.

Art. 23 ust. 1
pkt 3 u.o.d.o.

Art. 23 ust. 1
pkt 5 u.o.d.o.

Świadczenie usług certyfikacyjnych. Informowanie o produktach i usługach KIR. Dane osób fizycznych oraz przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP, miejsce pracy, zawód, seria i numer dowodu osobistego, numer telefonu. Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną Brak odbiorców danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

DW:
15.09.2015

DA:
30.10.2015
28.04.2016
 6.09.2016

Zbiór danych osobowych monitoringu wizyjnego KIR Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Lista podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych, do wglądu w siedzibie KIR Art. 23 ust. 1
pkt 5 u.o.d.o.
Ochrona siedzib KIR stanowiących obszar przetwarzania danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych. Dane osób fizycznych oraz przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Wizerunek osoby fizycznej oraz data i czas pobytu tej osoby w siedzibie KIR. Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane w postaci nagrania z systemu CCTV oraz w postaci papierowej przesyłane pocztą tradycyjną. Brak odbiorców danych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich. DW:
31.05.2016