Kontakt

Dział Usług SWIFT
Linia biznesowa rozliczenia sesyjne

tel. 22 545 53 04
e-mail:

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z produktem, prosimy
o kontakt. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na Twoje pytania.

Słownik

SWIFTNet Nazwa globalnej sieci telekomunikacyjnej wykorzystywanej do wymiany informacji finansowej przez banki, instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, należąca do organizacji SWIFT scrl.
SWIFT Service Bureau Instytucja nienależąca do organizacji SWIFT scrl, która dzięki odpowiedniej infrastrukturze oferuje dostęp do sieci SWIFTNet, działa wyłącznie w imieniu użytkowników – nie posiada uprawnień do wysyłania/otrzymywania komunikatów we własnym imieniu, nie posiada kodu BIC, nie występuje w BIC Directory.
Proces STP Straight-Through-Processing – proces zautomatyzowanego przetwarzania zleceń płatniczych.
Payment factory Zautomatyzowane centrum płatnicze umożliwiające realizację płatności w imieniu przedsiębiorstwa i jego spółek zależnych, pozwalające m. in. obniżenie kosztów, zmniejszenie ryzyka operacyjnego i lepsze zarządzanie płynnością.
Format MT (Message Type) Komunikaty FIN (Financial), umożliwiające przesyłanie danych finansowych w sieci SWIFTNet w ustandaryzowanym formacie. Standardy MT mają określoną budowę tzw. Field Tags i podlegają walidacji w sieci SWIFTNet. Komunikaty MT podzielone są na 9 kategorii – z różnych obszarów finansowych. W każdej kategorii są określone typy komunikatów. 
Format MX Komunikaty w formacie XML (Extensible Markup Language) wykorzystujące standardy ISO20022.
SWIFTNet FIN Podstawowa usługa komunikacyjna SWIFTNet umożliwiająca bezpieczną i wiarygodną wymianę komunikatów MT w trybie store-and-forward. Usługa zapewnia: walidację komunikatów pod kątem zgodności ze standardami komunikatów SWIFT, monitorowanie doręczenia i nadawanie priorytetów, przechowywanie i odzyskiwanie komunikatów.  Usługa wykorzystywana do przesyłania pilnych, wyskokowych płatności, a także wyciągów z kont, powiadomień o uznaniu obciążeniu konta, potwierdzeń transakcji rynku treasury.  
Fin Copy Usługa kopiowania komunikatów, utworzona na potrzeby scentralizowanych systemów rozliczeń netto i RTGS. FINCopy w kombinacji z usługami SWIFTNet FIN umożliwiają administratorowi usług finansowych (np. NBP z systemem SORBNET2) w prosty i bezpieczny sposób monitorować i kontrolować realizację transakcji finansowej. FINCopy umożliwia przesłanie kopii wybranych informacji o transakcji do strony trzeciej. Usługi FINCopy wykorzystują ten sam mechanizm, jednak każda usługa FINCopy jest definiowana indywidualnie przez administratora usług finansowych (jakich komunikatów dotyczy, kto może z tej usługi skorzystać).
SWIFTNet FileAct Usługa komunikacyjna zapewniająca wymianę plików. FileAct umożliwia wymianę plików zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trybie store-and-forward. Pozwala na przesyłanie danych w dowolnym formacie. FileAct jest wykorzystywany, w szczególności do wymiany dużych wolumenów danych (np. płatności masowe, listy płac, raporty, bazy danych).
SWIFTNet InterAct Usługa komunikacyjna umożliwiająca interaktywną wymianę komunikatów MX pomiędzy użytkownikami SWIFTNet w czasie rzeczywistym lub trybie store-and-forward. Usługa wykorzystywana w obszarach biznesowych bazujących na standardach XML np. Cash Reporting, Funds.
SWIFTNet Browse Usługa komunikacyjna, która umożliwia dostęp do serwisów informacyjnych udostępnianych przez dostawców w sieci SWIFTNet (np. notowania Bloomberg). SWIFTNet Browse zapewnia bezpośredni dostęp do usług komunikacyjnych InterAct i FileAct w trybie person-to-application.
SWIFT Alliance Access (SAA) Aplikacja z platformą wielodostępową oraz interfejsem umożliwiającym dostęp do wielu sieci. SAA dzięki rozbudowanej funkcjonalności, posiada możliwość konfiguracji i dostosowania do struktury i przepływu komunikatów w danej organizacji. Aplikacja SAA jest wyposażona w interfejs umożliwiający automatyczne wczytywanie plików z komunikatami. Poprzez konfigurację dostosowaną do wymagań Banku oraz odpowiedni routing, umożliwia w sposób automatyczny  transfer komunikatów do i z aplikacji bankowych. Aplikacja obsługuje komunikaty z grupy FIN, InterAct oraz FileAct. Użytkownicy mają dostęp do aplikacji za pośrednictwem stanowiska komputerowego wyposażonego w przeglądarkę internetową Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Microsoft Edge/ Google Chrome, ze zdefiniowanym użytkownikiem WebPlatform.
SORBNET2 System rozliczeniowy typu RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), należący do Narodowego Banku Polskiego, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.
BIC Directory Baza danych SWIFT oferowana przez SWIFT scrl w ramach produktu SWIFTRef, baza banków zarejestrowanych przez SWIFT zgodnie ze standardem ISO 9362 zawierająca nazwy, adresy korespondentów, a także dodatkowe informacje (np. Market Infrastructures (MI), w której uczestniczą te podmioty). BIC Directory jest dostępne w różnych formatach (online, jako plik txt lub xml lub za pośrednictwem serwisów internetowych).