Baner_Kategorie_Rozliczenia_desktop.jpg

Rozliczenia w euro

Płatności SEPA

Powrót
Page background
Page background
Produkt_w_skrocie_BANKI_Euro Elixir_desktop.jpg Logotyp_Euro_Elixir.png

Międzybankowy system płatności w euro

Euro Elixir to uniwersalne rozwiązanie opracowane, aby sprostać wyzwaniom wynikającym z integracji europejskich systemów płatności. System przetwarza transakcje w euro, realizowane w skali paneuropejskiej – zarówno przelewy przesyłane między bankami w Polsce, jak i wysyłane za granicę. Funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Europejskiego Obszaru Płatności. Dzięki współpracy z instytucjami rozliczeniowymi z innych krajów, m.in. z EBA Clearing (system STEP2) oraz w ramach EACHA, zlecane w Polsce międzynarodowe transakcje w euro realizowane są sprawnie, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Euro Elixir obsługuje płatności w schemacie SEPA Credit Transfer (SCT), a rozrachunek odbywa się bezpośrednio na Single Shared Platform systemu TARGET2.

Co zyska bank dzięki Euro Elixir?

Strefa przelewy EURO SEPA.jpg

Szybkość

Realizacja płatności klientów banku w skali paneuropejskiej odbywa się w ciągu jednego dnia

Szybkość

Dzięki Euro Elixir każdy bank ma możliwość rozliczania płatności w euro w relacjach z innymi bankami w skali paneuropejskiej.

mSzafir_bezpieczenstwo.jpg

System Euro Elixir przez lata działania dowiódł swojej niezawodności, dlatego cieszy się zaufaniem sektora bankowego.

Zarządzanie płynnością.jpg

Niskie koszty

Pod względem cen rozliczeń system Euro Elixir jest rozwiązaniem konkurencyjnym na arenie europejskiej

Niskie koszty

Model nettingu zastosowany w systemie Euro Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów w euro na poziomie 70%, co znacząco zmniejsza koszty i ułatwia zarządzanie płynnością.

Zgodnośc z regulacjami SEPA.jpg

Każdy bank będący uczestnikiem systemu Euro Elixir ma łatwy dostęp do instrumentów, które pozwalają na realizację płatności klientów zgodnie z jednolitym standardem europejskim.

Background

W systemie Euro Elixir rozliczenia i rozrachunek zleceń płatniczych nominowanych w euro dokonywane są od poniedziałku do piątku, w ramach sześciu sesji rozliczeniowych dziennie, w dniach operacyjnych i godzinach, w których funkcjonuje system TARGET2 (tj. z wyłączeniem dni: Nowy Rok, Wielki Piątek, Wielkanoc, Święto Pracy, Boże Narodzenie).

Uproszczony harmonogram sesji rozliczeniowych (bez gwarancji rozrachunku):

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3 Sesja nr 4 Sesja nr 5 Sesja nr 6
Otwarcie wejścia 15.30
(dzień poprzedni)
8:30
(dzień rozliczenia)
11:20
(dzień rozliczenia)
8:30
(dzień rozliczenia)
13:30
(dzień rozliczenia)
15:30
(dzień rozliczenia)
Zamknięcie wejścia 8:30 11:20 12:20 13:30 15:30 16:50
Przetwarzanie, rozliczenie 8:30–9:30 11:20 – 11:30 12:20 – 12:30 13:30 – 14:00 15:30 – 16:10 16:50 – 17:20
Rozrachunek 9:30 – 10:30

11:30 – 11:50

12:30 – 12:50 14:00 – 15:00 16:10 – 16:45 17:20 – 17:35
Wyjście od 9:30 od 11:30 od 12:30 od 14:00 od 16:10 od 17:20
Raporty po 10:30 po 11:50 po 12:50 po 15:00 po 16:45 po 17:40


Realizacja płatności wewnątrzsystemowych przebiega zawsze w ramach sesji, na którą zostały skierowane (1,4 lub 5). Są one finalizowane z datą bieżącą. W przypadku transakcji międzysystemowych, z uwagi na dwuetapowość rozrachunku, data finalizacji może być inna niż data skierowania płatności do rozliczeń.

Euro Elixir obsługuje płatności w euro w relacjach krajowych oraz transgranicznych. Zasięg systemu wyznaczany jest przez granice Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. 

Zestawienie krajów SEPA:

Terytorium Terytorium Kod kraju BIC Kod kraju IBAN
Wyspy Alandzkie Ăland Islands FI FI
Austria Austria AT AT
Azory Azores PT PT
Belgia Belgium BE BE
Bułgaria Bulgaria BG BG
Wyspy Kanaryjskie Canary Islands ES ES
Chorwacja Croatia HR HR
Cypr Cyprus CY CY
Czechy Czech Republic CZ CZ
Dania Denmark DK DK
Estonia Estonia EE EE
Finlandia Finland FI FI
Francja France FR FR
Gujana Francuska French Guiana GF FR
Gibraltar Gibraltar GI GI
Grecja Greece GR GR
Gwadelupa Guadeloupe GP FR
Guernsey Guernsey GG GB
Hiszpania Spain ES ES
Holandia Netherlands NL NL
Islandia Iceland IS IS
Irlandia Ireland IE IE
Wyspa Man Isle of Man IM GB
Jersey Jersey JE GB
Liechtenstein Liechtenstein LI LI
Litwa Lithuania LT LT
Luksemburg Luxembourg LU LU
Łotwa Latvia LV LV
Madera Madeira PT PT
Malta Malta MT MT
Martynika Martinique MQ FR
Majotta Mayotte YT FR
Monako Monaco MC MC
Niemcy Germany DE DE
Norwegia Norway NO NO
Polska Poland PL PL
Portugalia Portugal PT PT
Rèunion Rèunion RE FR
Rumunia Romania RO RO
Saint Barthèlemy Saint Barthèlemy BL FR
Saint Martin Saint Martin (French part) MF FR
Saint Pierre and Miquelon Sain Pierre and Miquelon PM FR
San Marino San Marino SM SM
Słowacja Slovakia SK SK
Słowenia Slovenia SI SI
Szwecja Sweden SE SE
Szwajcaria Switzerland CH CH
Wielka Brytania United Kingdom GB GB
Węgry Hungary HU HU
Włochy Italy IT IT

 

Jednym z warunków uzyskania statusu uczestnika bezpośredniego systemu Euro Elixir jest posiadanie przez dany bank identyfikatora BIC oraz podpisanie dwóch umów: jednej z KIR o uczestnictwo w systemie i drugiej o prowadzenie rachunku w euro w systemie TARGET2.

Uczestnicy pośredni systemu Euro Elixir nie muszą podpisywać z KIR umowy ani posiadać subkonta na SSP TARGET2. Włączenie uczestnika pośredniego do rozliczeń jest rejestrowane w KIR przez uczestnika bezpośredniego, który w jego imieniu wymienia komunikaty w systemie Euro Elixir oraz zapewnia płynność na pokrycie zobowiązań rozrachunkowych.

 

 

 

Powstanie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA), a w dalszej perspektywie wejście Polski do strefy euro, ma istotny wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu rozliczeniowego. We współpracy z bankami oraz członkami SEPA Forum Polska, KIR podjął działania mające na celu dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów.

Pierwszym etapem było udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir w styczniu 2008 roku SEPA Credit Transfer (SCT) – paneuropejskie polecenie przelewu. Przelew SEPA musi spełniać określone warunki – m.in. jest realizowany w walucie EUR w ramach państw należących do obszaru SEPA (UE + Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako, San Marino). Obecnie zdecydowana większość przelewów paneuropejskich w euro – ponad 19 mld rocznie – realizowana jest jako przelew SEPA. Dzieje się tak dlatego, że zasady dokonywania przelewów bankowych w euro są dokładnie takie same, niezależnie od tego, czy pieniądze są przelewane między dwoma rachunkami znajdującymi się w tym samym kraju czy w dwóch różnych krajach. Rosnąca cyfryzacja gospodarki na świecie powoduje, że przelewy bankowe SEPA stają się powszechnym sposobem zapłaty.

SEPA Direct Debit (SDD) to drugi europejski instrument, którego wprowadzenie ma ułatwić dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów. Tak jak w przypadku polecenia przelewu SEPA w SDD również powinny być spełnione określone warunki – m.in. realizacja przelewu w walucie EUR w ramach państw należących do obszaru SEPA. Polecenia zapłaty SEPA mają wiele zalet także dla konsumentów, m.in. automatyzację transakcji, unikanie ryzyka braku terminu płatności i pobierania dodatkowych opłat za opóźnienia w płatnościach lub ponoszenia strat z powodu przerwy w świadczeniu usług.

W KIR aktualnie przygotowywane jest wdrożenie obsługi komunikatów SEPA Direct Debit w systemie Euro Elixir. Termin i model wdrożenia SDD uzależniony jest przede wszystkim od zainteresowania uczestników systemu Euro Elixir tym instrumentem. Szczegółowy opis zasad obsługi instrumentów SEPA dostępny jest na stronach EPC.

Rozrachunek systemu Euro Elixir – początkowo prowadzony w ramach systemu SORBNET-Euro – od czerwca 2009 roku prowadzony jest na platformie SSP TARGET2 w ramach polskiego komponentu TARGET2-NBP jako tzw. system zewnętrzny (ancillary system). Oznacza to, że do rozrachunku transakcji rozliczonych w systemie Euro Elixir wykorzystywane są specjalne mechanizmy i procedury oraz specjalny interfejs umożliwiający komunikację z platformą SSP.

Rozrachunek transakcji rozliczonych w systemie Euro Elixir przeprowadzany jest w trybie dziennym (zgodnie ze specyfiką dedykowanej procedury). Procedura zakłada realizację rozrachunku transakcji w euro w oparciu o płynność wyodrębnioną na subkontach oraz rachunek techniczny KIR na platformie SSP. Na potrzeby rozrachunku każdy bezpośredni uczestnik systemu Euro Elixir musi mieć otwarte subkonto (dodatkowy rachunek w module płatniczym na platformie SSP TARGET2, powiązany z rachunkiem RTGS), które jest udostępniane KIR.

W ramach systemu Euro Elixir istnieją dwa modele rozrachunku:

  • uczestnictwo bezpośrednie w systemie TARGET2 – wiąże się z koniecznością otwarcia subkonta w systemie TARGET2 na potrzeby rozrachunku rozliczeń własnych i udostępnienie KIR do rozrachunku własnego salda rozliczeniowego,
  • uczestnictwo pośrednie w systemie TARGET2 i otwarcie przez bank pośredniczący (tzw. bank rozrachunkowy, który jest bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2) subkonta na potrzeby rozrachunku salda rozliczeniowego uczestnika pośredniego.

Co ważne, aby uczestniczyć w systemie Euro Elixir, nie trzeba być bezpośrednim uczestnikiem systemu TARGET2 ani funkcjonować na platformie TARGET2.

W ramach systemu Euro Elixir rozliczane są różne kategorie transakcji w euro:

  1. W zależności od relacji pomiędzy stronami transakcji rozliczenia:
  • wewnątrzsystemowe – obejmują transakcje pomiędzy uczestnikami systemu Euro Elixir,
  • międzysystemowe – zaliczają się do nich transakcje, gdzie wyłącznie jedna strona jest uczestnikiem systemu Euro Elixir (do zewnętrznych systemów rozliczeniowych należą obecnie: system STEP2 oraz systemy izb partnerskich EACHA – Equens i IberPay).
  1. W zależności od formatu zlecenia rozliczenia:
  • XCT – bazują na komunikatach etykietowych MT103, zgodnych ze standardem SWIFT,
  • SCT – ich podstawą są komunikaty XML, zgodne ze standardem ISO20022 oraz wytycznymi Europejskiej Rady ds. Płatności dla SEPA.
EACHA Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych (European Automated Clearing House Association). Skupia ponad 20 instytucji świadczących usługi rozliczeniowo-rozrachunkowe z 21 państw Europy. Bazę współpracy stanowią dwu- i wielostronne porozumienia pomiędzy operatorami Clearing and Settlement Mechanism (CSM), w szczególności izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia. KIR jest członkiem i jednym z założycieli EACHA.
STEP2 Paneuropejski system rozliczeniowy, w którym dokonywane są rozliczenia płatności detalicznych w euro. Operatorem systemu jest ABE Clearing S.A.S. – capital variable (EBA Clearing).
TARGET2 Paneuropejski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) dla dokonywania rozrachunku płatności w euro, nadzorowany przez Europejski Bank Centralny. Składa się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne z krajów Unii Europejskiej. Polskim komponentem prowadzonym przez NBP jest system TARGET2-NBP.
SEPA Single Euro Payments Area (Jednolity Obszar Płatności w Euro), w ramach którego funkjonują standardy paneuropejskich instrumentów płatniczych opracowane i utrzymywane przez Europejską Radę Płatności (EPC), tj. SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit, SEPA Cards.
SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) Paneuropejskie polecenie przelewu w standardzie SEPA.
SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Paneuropejskie polecenie zapłaty w standardzie SEPA.
KOMUNIKAT MT103 Format komunikatu płatniczego wymieniany w ramach systemu Euro Elixir w rozliczeniach wewnątrzsystemowych (XCT), bazujący na standardzie komunikatu SWIFT MT103; komunikat MT103 w systemie Euro Elixir umożliwia realizację płatności uznaniowych w euro.
KOMUNIKAT XML Format komunikatu płatniczego wymieniany w ramach rozliczeń SEPA Euro Elixir bazujący na standardzie ISO 20022 XML.
IDENTYFIKATOR BIC Bank Identifier Code – ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący banki i ich jednostki w skali globalnej; zgodny z normą PN-ISO 9362:1999 uniwersalny kod identyfikujący bank, przeznaczony do stosowania w zautomatyzowanym przetwarzaniu w bankowości i pokrewnych środowiskach finansowych.