Baner_Fundacja_Desktop.jpg

Fundacja Cyberium

Rozwijamy, edukujemy, pomagamy

Powrót
Page background

W marcu 2017 r. ruszyła działalność Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. 
Celem powołania Fundacji jest realizacja działań na rzecz dobra publicznego, w szczególności w zakresie:

  • wspierania i promowania działań na rzecz cyfryzacji gospodarki,
  • wspierania i upowszechniania obrotu bezgotówkowego oraz prowadzenie działań mających na celu likwidację barier dla jego rozwoju,
  • wspomagania rozwoju techniki wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • udzielania wsparcia programom edukacyjnym,
  • wspierania inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Powołanie Fundacji jest ważnym krokiem w budowaniu programu Corporate Social Responsibility (CSR) w KIR oraz promowaniu wolontariatu pracowniczego. Działania te służą wzmocnieniu wizerunku KIR jako odpowiedzialnego społecznie pracodawcy, będąc jednocześnie wyrazem partnerskiej postawy KIR w relacji do sektora bankowego, administracji publicznej oraz społeczeństwa.

Radę Fundacji stanowią: Piotr Alicki – Przewodniczący oraz Wojciech Pantkowski – Wiceprzewodniczący. Prezesem Zarządu Fundacji jest Dorota Dublanka.

Fundacja KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium w roku 2021 otrzymała darowizny od Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. z siedzibą przy ul. rtm. W. Pileckiego 65 w Warszawie na łączną kwotę 570 000 zł. Otrzymane darowizny zostały przeznaczone na działalność statutową Fundacji tj. na:

  • działalność w zakresie oświaty i edukacji,
  • działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  • działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  • działalność charytatywną i pomoc społeczną w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przyszłość dokumentów jest cyfrowa Fundacja Cyberium.png [2.71 MB]

Fundacja CYBERIUM_Przewodnik dla przedsiębiorców dbających o (dobry) klimat. Jak cyfryzować firmę z myślą o środowisku.png [1.23 MB]

-> Zobacz poradnik

-> Zobacz przewodnik