Baner_Kontakt_desktop.jpg

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania, napisz do nas!

Powrót
Page background
Page background
szklo_KV_desktop.jpg

Krajowa Izba Rozliczeniowa

poniedziałek – piątek godz.: 8:00 – 18:00

tel. 22 545 55 55
Napisz do nas
Formularz_kontaktowy_desktop.jpg

W którym temacie możemy Ci pomóc?

 • Podpis Szafir

  • Co zrobić, aby uzyskać certyfikat kwalifikowany Szafir? Przejdź
  • Odnowienie certyfikatu może nastąpić w oddziale KIR na nowej karcie (tzw. zestaw odnowieniowy) lub też online (na dotychczas posiadanej karcie). W tym celu należy złożyć zamówienie  Szczegóły dotyczące odnowienia certyfikatu online można znaleźć na stronie elektronicznypodpis.pl w zakładce "Jak odnowić online?". Odbiór zestawu odnowieniowego realizowany jest po umówieniu wizyty w naszym oddziale. Prosimy o wcześniejszy kontakt z Departamentem Kontaktu z Klientami i Operacji. Istnieje ponadto możliwość zamówienia dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez klienta.

 • Ognivo

  • Z Ognivo mogą korzystać wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji o klientach banków. Do systemu mają obecnie dostęp banki komercyjne i spółdzielcze, ZUS, komornicy sądowi, Izby Administracji Skarbowej, jak również administracyjne organy egzekucyjne.

  • Każdy uczestnik Ognivo ma dostęp tylko do takich informacji, które są niezbędne do wykonywania jego czynności. KIR, jako operator systemu Ognivo, nie uczestniczy w wymianie informacji i nie ma dostępu do danych osób, których dotyczy zapytanie. Nie prowadzi też żadnej bazy danych, która zawierałaby informacje o rachunkach klientów banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jako zaufana platforma komunikacyjna, KIR pełni w wymianie informacji taką samą rolę, jak poczta w przypadku, gdy korespondencja między bankiem a klientem prowadzona jest w formie papierowej. Pozyskiwanie informacji objętych tajemnicą bankową w systemie Ognivo odbywa się online przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i poufności przekazywanych danych.

  • To funkcjonalność Systemu Ognivo umożliwiająca organowi egzekucyjnemu pozyskanie informacji czy dany bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa prowadzi rachunek na rzecz konkretnego podmiotu lub dłużnika, np. osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub osoby prawnej. Uczestnikami tego modułu mogą być:

   • banki komercyjne i spółdzielcze
   • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
   • komornicy sądowi
   • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   • Izby Administracji Skarbowej wraz z podległymi im urzędami skarbowymi
   • pozostałe administracyjne organy egzekucyjne (urzędy miast, gmin i urzędy marszałkowskie)
  • Z systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego korzystają następujące podmioty:

   • banki komercyjne
   • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
   • komornicy sądowi
   • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
   • Izby Administracji Skarbowej wraz z podległymi im urzędami skarbowymi
   • pozostałe administracyjne organy egzekucyjne (urzędy miast, gmin, urzędy marszałkowskie)
 • Elixir

  • Jeżeli rachunek płatnika i odbiorcy prowadzony jest w różnych bankach, przelew krajowy w złotych realizowany jest poprzez system Elixir. Wówczas czas realizacji płatności zależy od momentu złożenia dyspozycji przelewu oraz od sesji wychodzących i przychodzących obowiązujących odpowiednio w banku płatnika i banku odbiorcy.
   Sesje dla przelewów wychodzących ustalone przez dany bank określają godziny, do których płatnik posiadający rachunek w tym banku powinien złożyć dyspozycję przelewu, aby płatność została rozliczona w systemie Elixir jeszcze tego samego dnia. Sesje dla przelewów przychodzących wskazują godziny księgowania przez dany bank przelewów przychodzących z innych banków rozliczonych w systemie Elixir.
   Godziny sesji wychodzących i przychodzących podawane przez banki są ściśle związane z sesjami rozliczeniowymi w systemie Elixir. Standardowo każdego dnia roboczego w systemie Elixir przeprowadzane są trzy sesje rozliczeniowe: pierwsza o godz. 9.30, druga o godz. 13.30 i trzecia o godz. 16.00. Zatem sesje dla przelewów wychodzących ustalane są przez banki przed godziną rozpoczęcia przetwarzania w danej sesji rozliczeniowej w systemie Elixir, natomiast sesje dla przelewów przychodzących obowiązujące w bankach odbywają się po zakończeniu przetwarzania w danej sesji rozliczeniowej w systemie Elixir.

   Przypuśćmy, że bank A ma sesje wychodzące w godzinach 6.00, 10.00 i 13.30, a bank B sesje przychodzące w godzinach 12.00 i 15.30. Jeżeli klient banku A złożył zlecenie przelewu w złotych na rachunek klienta banku B w piątek o godz. 13.00, to przelew zostanie rozliczony w bieżącym dniu w III sesji Elixir i tego samego dnia po godz. 17.30 przekazany do banku B. Ponieważ jednak bank B nie obsługuje trzeciej sesji Elixir, uznanie rachunku odbiorcy kwotą przelewu nastąpi dopiero w poniedziałek. Jeżeli jednak klient banku A złożył zlecenie o godz. 9.00, to przelew zostałby rozliczony w II sesji Elixir, a rachunek odbiorcy uznany przez bank B tego samego dnia po godz. 15.30.

  • KIR nie uczestniczy w transferze środków pomiędzy rachunkami banków – przetwarza wyłącznie informacje o przelewach skierowanych przez banki do rozliczeń w systemie Elixir. Natomiast rozrachunek zleceń przetworzonych przez KIR dokonywany jest w systemie SORBNET2 przez Narodowy Bank Polski. W procesie przeprowadzania rozrachunku, rachunki banków posiadających w danej sesji Elixir pozycję ujemną zostają obciążone, a rachunki banków wykazujących pozycję dodatnią – uznane. KIR nie ma żadnych możliwości przetrzymywania środków z przelewów.

  • Tylko bezpośredni uczestnicy systemów Elixir i Euro Elixir są podmiotami upoważnionymi do przekazywania do KIR zleceń odszukania szczegółów płatności.

   KIR nie świadczy usług dla klientów indywidualnych w zakresie udostępniania informacji o przekazach pieniężnych i ich rozliczeniach. Zapytanie klienta banku powinno trafić do banku realizującego wysłanie transakcji.

  • Każdego dnia roboczego odbywają się 3 sesje rozliczeniowe w systemie Elixir: poranna (I), popołudniowa (II) i wieczorna (III). Przejdź
  • W dniu 24 grudnia (o ile jest to dzień roboczy) przeprowadzane są dwie sesje rozliczeniowe. Dwie sesje rozliczeniowe przeprowadzane są także w ostatnim dniu rozliczeniowym roku (niekoniecznie jest to 31 grudnia).

  • KIR nie jest podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie lub aktualizowanie symboli formularzy podatkowych. Dane te KIR otrzymuje od Ministerstwa Finansów, a następnie zostają one umieszczone w tzw. zbiorach bazowych, które są wykorzystywane przez uczestników rozliczeń (banki) w ramach systemów Elixir i Euro Elixir.

   W związku z powyższym pytania dotyczące symboli formularzy podatkowych powinny zostać skierowane do właściwego urzędu skarbowego lub Ministerstwa Finansów.

  • Wykazy błędów z aplikacji centralnych Elixir-C oraz Euro Elixir-C znajdują się w odpowiednich specyfikacjach technicznych dostępnych dla bezpośrednich uczestników systemów.

 • Usługi Swift

  • Status SWIFT Service Bureau jest przyznawany przez SWIFT scrl firmom, które ze względu na odpowiednią infrastrukturę aplikacyjno-teleinformatyczną mogą oferować usługi dostępu do sieci SWIFTNet na zasadach komercyjnych. SWIFT Service Bureau świadczy usługi zgodnie z regułami programu SWIFT – Shared Infrastructure Programme, zapewniając swoim klientom najwyższe standardy techniczne i bezpieczeństwa. 

  • BIC (Business Identifier Code) jest unikalnym kodem identyfikującym uczestnika SWIFT. BIC składa się z 8 znaków, gdzie pierwsze cztery to prefiks podmiotu gospodarczego, dwa następne to kod kraju, a dwa ostatnie to sufiks podmiotu gospodarczego, np. TWOJPLPW. W SWIFT funkcjonują 11-znakowe kody identyfikujące jednostki organizacyjne należące do uczestnika powstałe na bazie 8-znakowego prefiksu podmiotu gospodarczego uczestnika, gdzie ostatnie trzy znaki odpowiadają identyfikatorowi oddziału, np. TWOJPLPWOD1.

  • Oferta SWIFT Service Bureau kierowana jest do banków, instytucji finansowych nadzorowanych i nienadzorowanych przez KNF i przedsiębiorstw; ogólnie – wszystkich podmiotów spełniających warunki uczestnictwa w SWIFT.

  • W SWIFT scrl są trzy podstawowe grupy użytkowników. Pierwsza – najbardziej liczna – to Supervised Financial Institution (SUPE) obejmująca banki i inne instytucje finansowe nadzorowane przez właściwe dla danego kraju podmioty (odpowiedniki polskiego KNF). Druga to Non-Supervised Entity active in the financial industry (NOSU) obejmująca instytucje finansowe nienadzorowane. Trzecia to z kolei Closed User Groups and Corporate entities (CORP) – w skład której wchodzą m.in. przedsiębiorstwa, regulatorzy rynku finansowego, uczestnicy systemów płatniczych, dostawcy informacji dla rynku papierów wartościowych, uczestnicy systemów rynku papierów rozliczeniowych, TRCO.

   Szczegółowe warunki uczestnictwa w SWIFT zawiera dokument "Corporate rules".

  • Warunki uczestnictwa w SWIFT są uzależnione od przynależności do grupy użytkowników w ramach SWIFT. Podmiot aplikujący do SWIFT dostarcza odpowiednie dokumenty (m.in. odpis z KRS, statut, wzory podpisów), które są weryfikowane przez odpowiedni departament SWIFT. Na ich podstawie przygotowywana jest rekomendacja dla Zarządu SWIFT, który podejmuje decyzję o przyjęciu do grona użytkowników.

  • Wszystkie komunikaty MT przesyłane do sieci SWIFT podlegają walidacji. Oznacza to, że komunikat musi być napisany zgodnie z regułami dla danego standardu swiftowego. Wszystkie standardy komunikatów MT znajdują się na stronie www.swift.com w dokumencie UHB. Tam też znajduje się dokument "FIN Error Codes", który zawiera informację o wszystkich Nack Codes.

  • Tak i nie. Komunikaty SWIFT dzielą się na tzw. kluczowane i niekluczowane. Do pierwszej grupy należą wszystkie komunikaty finansowe. Oznacza to, że bank musi zbudować najpierw bazę banków – korespondentów, do których takie komunikaty będzie mógł wysyłać. W tym celu potrzebna jest wymiana autoryzacji RMA.

 • Emir

  • W KIR dokonuje się rozpoznanie danych zapisanych ręcznie lub też maszynowo na elektronicznych obrazach dokumentów. Proces ten obejmuje identyfikację oraz selekcję danych wymaganych do przygotowania komunikatu Elixir oraz weryfikację formalną tych danych, np. poprawność określonych pól na dokumencie (numer oddziału nadawcy, numer rachunku, NIP, REGON itp.). Pozyskanie danych z elektronicznych obrazów dokumentów może być realizowane maszynowo przy wykorzystaniu technologii odczytu optycznego OCR/ICR lub też manualnie. W obu przypadkach zastosowane rozwiązania pozwalają na wyeliminowanie błędnych danych, np. w przypadku wprowadzania manualnego kluczowych danych stosuje się pozyskanie danych na „cztery ręce”, tj. tylko w przypadku pozyskania zgodnych danych z dokumentu przez dwie, pracujące niezależnie osoby, dane przechodzą do następnego etapu procesu.

  • Dzięki usłudze Emir możliwe jest przetworzenie dokumentów rozliczeniowych i skierowanie zbiorów wynikowych do systemu Elixir jeszcze w tym samym dniu rozliczeniowym, w którym nastąpi dostarczenie tych dokumentów do KIR.

  • W oparciu o dane pozyskane z elektronicznych obrazów dokumentów rozliczeniowych KIR przygotowuje zbiory wynikowe, które bank lub KIR w imieniu banku może przekazać do rozliczenia w systemie Elixir.

  • Dokumenty rozliczeniowe mogą być skanowane w oddziałach banków i przesyłane do KIR za pomocą udostępnianej aplikacji z wykorzystaniem bezpiecznych, dedykowanych łączy.

 • Napisz do nas

Formularz

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych jest Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (KIR) z siedzibą w Warszawie przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zgłoszenia dotyczącego umowy zawartej z KIR na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub
b) realizacji zgłoszenia innego niż dotyczący umowy zawartej z KIR, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
3. dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego zgłoszenia;
4. masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5. masz prawo do wniesienia skargi do PUODO w razie uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia;
7. inspektor ochrony danych w KIR: IOD@kir.pl.

* Zgoda jest niezbędna do realizacji zgłoszenia.

** Zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na realizację zgłoszenia.

Dziękujemy - formularz został wysłany.

Warszawa_Krajowa_Izba_Rozliczeniowa_kontakt_desktop.jpg
 • Adres

  ul. rtm. W. Pileckiego 65
  02-781 Warszawa

 • Telefon

  tel. 22 545 55 00

 • NIP

  526 030 05 17

 • KRS

  0000113064

 • REGON

  012105474