Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

Aktualności

Ostatni etap migracji rozliczeń w euro w Unii Europejskiej na standardy SEPA

Data: 2016.04.19

Komunikat ws. obowiązywania Rozporządzenia 260/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiającego wymogi techniczne i handlowe w odniesieniu do poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 (tzw. Rozporządzenie SEPA).

Rok 2016 stanowi finalny etap trwającej od 10 lat inicjatywy integracyjnej Unii Europejskiej, której celem jest budowa Jednolitego Obszaru Płatności w Euro – SEPA (Single Euro Payments Area).

SEPA to obszar, w ramach którego konsumenci, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w walucie euro na terenie Unii Europejskiej, zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad i na takich samych warunkach.

Rozporządzenie SEPA wprowadziło ostateczne terminy migracji oddzielnie dla państw strefy euro oraz państw spoza tej strefy. Dla państw strefy euro pełna harmonizacja weszła w życie 1 lutego 2016 r., natomiast w przypadku państw spoza strefy euro ostatecznym terminem na dostosowanie do wymagań Rozporządzenia SEPA jest 31 października 2016 r.

Ostatnie zmiany w krajach strefy euro zniosły wymóg podawania przez Zleceniodawcę kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych, np. bank, w rozliczeniach transgranicznych) dla transakcji SEPA. Ponadto, z uwagi na wspólną walutę, standardy SEPA zostały wdrożone w obszarze płatności krajowych i transgranicznych, jednocześnie zaś wycofano wyłącznie lokalne instrumenty rozliczeniowe, zapewniając pełną standaryzację i harmonizację przepływów finansowych.

Obecnie usługi SEPA w Polsce funkcjonują na zasadzie dobrowolności, jednak od 1 listopada 2016 r., na podstawie przepisów Rozporządzenia SEPA, każdy dostawca usług płatniczych (np. bank) realizujący obecnie płatności w walucie euro będzie zobowiązany do ich realizacji zgodnie z zasadami wskazanymi z Rozporządzenia SEPA.

 

Rozporządzenie SEPA wprowadza istotne wymogi i zasady realizacji zleceń w euro na obszarze SEPA:

1. Zasada IBAN Only

Zgodnie z tą zasadą dostawcy usług płatniczych nie będą wymagać podawania kodu BIC (kodu identyfikującego dostawcę usług płatniczych w rozliczeniach transgranicznych) przy inicjowaniu płatności spełniających wymogi SEPA. Unikatowym identyfikatorem Odbiorcy Płatności będzie jego numer rachunku płatniczego prezentowany w formacie IBAN.

2. Zdolność odbiorcza w całej Europie

Dostawcy usług płatniczych świadczący obecnie usługi polecenia przelewu lub polecenia zapłaty w euro muszą od dnia 1 listopada 2016 r. dostosować oferowane usługi do wymogów określonych w Rozporządzeniu SEPA.

3. Wymóg stosowania standardu wymiany komunikatów XML ISO20022

Rozporządzenie wprowadza obowiązek stosowania formatu komunikatów XML ISO20022 w relacjach między dostawcami usług płatniczych oraz w relacjach pomiędzy dostawcą usług płatniczych i podmiotem niebędącym konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem. Zgodnie z Rozporządzeniem, dostawca usług płatniczych musi zapewnić, aby w przypadku gdy użytkownik usług płatniczych, który nie jest konsumentem ani mikroprzedsiębiorstwem, zainicjuje lub otrzyma indywidualne polecenie przelewu lub indywidualne polecenie zapłaty, które nie są przesyłane indywidualnie, ale łączone ze sobą na potrzeby przekazu, stosowano formaty komunikatów XML ISO20022.

Szczegółowe informacje nt. rozwiązań SEPA dostępne są na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

 

Więcej informacji nt. SEPA:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/sepa/index.html

http://www.sepapolska.pl/

Instrumenty SEPA:

Polecenie Przelewu SEPA (SEPA Credit Transfer)

http://www.sepapolska.pl/images/Dokumenty/Polecenie%20przelewu%20SEPA%202014%2007%2015%20zmiana%202015.02.24.pdf

Polecenie Zapłaty SEPA (SEPA Direct Debit)

http://www.sepapolska.pl/dokumenty/sepa/Kilka_slow_o_SDD.pdf

Standard XML ISO20022

http://www.sepapolska.pl/dokumenty/sepa/Kilka_slow_o_Formacie_danych_sepa.pdf

lista aktualności