Kontakt

KIR

tel. +48 22 545 55 00
ul. rtm. W. Pileckiego 65
02-781 Warszawa

KRS: 0000113064
NIP: 526-030-05-17
REGON: 012105474

Infolinia
poniedziałek - piątek,

w godzinach 8.00 - 18.00
z telefonu stacjonarnego:
801 500 207

z telefonu stacjonarnego lub komórkowego:
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna
z cennikiem operatora.
 

Formularz kontaktowy

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuje się, że:

 1. Krajowa Izba Rozliczeniowa Spółka Akcyjna (dalej „KIR”) z siedzibą w Warszawie ul. rtm. Witolda Pileckiego 65, 02-781 Warszawa, KRS 0000113064 jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez KIR na zasadach określonych poniżej;
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1) świadczenia usług zaufania na podstawie przepisu prawa, którym jest art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE, oraz na podstawie  umowy na świadczenie usług zaufania i w koniecznym do tego zakresie oraz jest niezbędne do wykonania tej umowy;
  2) świadczenia usługi Paybynet na podstawie umowy na świadczenie usługi;
  3) ustalenia wskaźnika ryzyka wykorzystania działalności banków i SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami podatkowymi na podstawie art. 119 zn § 2 i art. 119 zu § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  4) obsługi zgłoszeń, które są zapytaniami o usługi świadczone przez KIR, na podstawie zgody podmiotu danych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5) ochrony obszarów przetwarzania danych i informacji, których ujawnienie mogłoby narazić KIR na szkodę, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu KIR.
 3. KIR może ujawnić przetwarzane dane osobowe organom państwa lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności może ujawnić dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w:
  1) pkt 2 ppkt 1 zaufanym partnerom, których lista znajduje się na stronie www.elektronicznypodpis.pl;
  2) pkt 2 ppkt 2 Ministerstwu Finansów, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, bankom, spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym oraz przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 116 zi § 2 Ordynacji podatkowej;
  3) pkt 2 ppkt 5 zaufanemu podmiotowi, który świadczy usługę serwisu systemu monitoringu wizyjnego.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celu, o którym mowa w:
  1) pkt 2 ppkt. 1 będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usług zaufania, a w zakresie danych, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej przez okres wymagany prawem, który obecnie
  wynosi 20 lat;
  2) pkt 2 ppkt. 2 będą przechowywane przez okres konieczny do świadczenia usługi;
  3) pkt 2 ppkt. 3 będą przechowywane przez okres 5 lat określony w art. 119 zu § 3 Ordynacji podatkowej;
  4) pkt 2 ppkt. 4 przez okres do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
  5) pkt 2 ppkt. 5 przez okres 3 miesięcy od zebrania danych,
  z tym, że w przypadku zaistnienia innych podstaw prawnych upoważniających KIR do przetwarzania danych osobowych okres ten może ulec zmianie stosownie do trwania takich podstaw.
 5. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w pkt 2 ppkt. 1, 2, i 5  posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w celu określonym w pkt 2 ppkt. 4 mają też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe przetwarzane w celu określonym w pkt 2 ppkt. 3 są przetwarzane, zgodnie z art. 119 zu § 3 Ordynacji podatkowej, bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą.
 6. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO lub inne dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcie umowy i świadczenia usług KIR oraz rozpatrzenia zgłoszenia. W przypadku ich niepodania usługa nie będzie mogła być świadczona, a zgłoszenie rozpatrzone.
 8. Inspektor ochrony danych w KIR to Andrzej Rutkowski, e-mail: .